Vedtægter

Love for Dansk Selskab for Forskning i Multipel Sklerose

Vedtægter

Love for Dansk Selskab for Forskning i Multipel Sklerose

Stk. 1. Selskabets navn er Dansk Selskab for Forskning i Multipel Sklerose. Engelsk navn: Danish Society for Research in Multiple Sclerosis (DAREMUS).

Stk. 2. Selskabets hjemsted er formandens adresse.

Stk. 1. Selskabets vigtigste formål er at fremme forskning inden for multipel sklerose (MS)

Stk. 2. Selskabet skal tilbyde rådgivende og koordinerende indsats i forbindelse med MS forskning i Danmark og dansk deltagelse i internationale forsknings­projekter via selskabets bestyrelse.

Stk. 3. Selskabet skal tilskynde til og afholde møder, symposier, konferencer, seminarer og kurser vedrørende MS. Dette søges blandt andet fremmet ved afhol­delse af mindst ét årligt møde, som kan arrangeres sammen med andre viden­skabelige selskaber.

Stk. 1. Selskabet søger optagelse som medlem af Dansk Medicinsk Selskab. Ansøgning fremsendes, når selskabet har bestået i 3 år. Formanden repræ­senterer selskabet i forhold til Dansk Medicinsk Selskab.

Stk. 2. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om selskabets medlemsskab af andre organisationer.

Stk. 1. Som stemmeberettigede medlemmer kan efter bestyrelsens god­kendelse optages personer, som igennem deres daglige arbejde, uddannelse eller publika­tioner har dokumenteret interesse for selskabets arbejde og formål.

Stk. 2. For at blive optaget som medlem af Dansk Selskab for Forskning i Multipel Sklerose fordres, at vedkommende bringes i motiveret forslag af to stem­me­berettigede medlemmer, og at bestyrelsen accepterer optagelsen. I tvivls­spørgs­mål om medlemskab indhenter bestyrelsen vejledning fra generalforsam­lingen.

Stk. 3. Som korresponderende medlemmer kan optages udenlandske læger, for­skere og andre personer med særlig interesse for skleroseforskning. Medlemskabet skal godkendes af bestyrelsen. Korresponderende medlemmer er kon­tingentfri, uden stemmeret og kan ikke indvælges i bestyrelsen.

Stk. 4. Firmamedlemmer kan godkendes af bestyrelsen efter skriftlig ansøgning herom. Firmamedlemmer er ikke stemmeberettigede og kan ikke indvælges i bestyrelsen.

Stk. 5. Æresmedlemmer af selskabet kan udnævnes for livstid efter indstilling fra bestyrelsen, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede på en ordinær general­forsamling stemmer for optagelse. De nyder samme rettigheder som ordi­nære med­lemmer, men betaler ikke kontingent.

Stk. 1. Kontingent for ordinære medlemmer og firmamedlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen efter nærmere indstilling fra be­styrel­sen.

Stk. 2. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december samme kalenderår.

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. Den skal indvarsles skriftligt og med mindst tre ugers varsel med angivelse af tid og sted samt dags­orden.

Stk. 3. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af revideret regnskab og budget med fastsættelse af kontingent

4. Eventuelt valg til bestyrelse

5. Valg af revisor

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig vedrørende punkter optaget på dags­orde­nen, når den er lovligt indvarslet. Forslag vedrørende ændringer af love skal være bilagt indkaldelsen. Forslag, som ønskes behandlet under punkt 6 skal indsendes skriftligt til selskabets formand senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Beslut­ninger vedrørende ændringer af vedtægter kræver dog 2/3 stemmeflerhed. Stemmeafgivelsen afholdes normalt ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt, såfremt mindst 3 af de tilstedeværende medlemmer kræver det.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mere end 1/5 af Selskabets medlemmer eller mindst 2 besty­rel­ses­medlemmer ønsker det.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med dagsorden og med mindst 14 dages varsel til senest 6 uger efter at den skriftlige begæring om ekstra­ordinær generalforsamling er bestyrelsen i hænde. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Behandling af den sag der har foranlediget den ekstraordinære generalfor­samling indkaldt

3. Evt.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor to pladser tilstræbes besat af yngre medlemmer under 40 år.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt selskabets ordinære med­­lem­mer for en periode på to år.

Stk. 3. Umiddelbart genvalg til bestyrelsen kan finde sted to gange.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv sin formand, sin kasserer og sin sekretær blandt bestyrelsesmedlemmerne, hver gang et nyt medlem indtræder i bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen leder selskabets virksomhed og arrangerer møder.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemme­flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 7. Bestyrelsen holder møde mindst 2 gange årligt. Bestyrelsesmøder indkal­des af formanden på dennes initiativ, eller når det begæres af et bestyrelses­medlem. Bestyrelsen fører referat af sine møder. Referatet godkendes af samtlige tilstede­værende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 8.  Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg og fastsatte disses kompetence.

Beslutninger om ændringer af selskabets love eller om selskabets opløsning træffes af generalforsamlingen med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Beslut­ning om selskabets opløsning skal bekræftes af en ekstraordinært sammenkaldt general­forsamling efter gældende regler.

I tilfælde af selskabets opløsning anvendes dets midler til et af generalforsamlin­gen vedtaget videnskabeligt formål, som falder inden for selskabets formål.